Distributeur van Duracell, Energizer, Panasonic en Maglite

Producten

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

(zoals thans gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort)Al onze verkopen en leveringen geschieden op de hieronder volgende voorwaarden.Afwijkende voorwaarden, waaronder inkoopvoorwaarden van de afnemer,zijn slechts van toepassing,indien wij ons daarmee schriftelijk akkoord hebben verklaard.


Artikel 1
Alle door ons verstrekte offertes worden steeds geheel vrijblijvend gedaan.Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven.

Artikel 2
Orders en wijzingen daarvan zijn voor ons slechts bindend,indien zij rechtstreeks schriftelijk door ons zijn geaccepteerd cq bevestigd,dan wel met de levering daarvan een aanvang is gemaakt.Afspraken met of toezeggingen door medewerkers die niet bevoegd zijn,zijn voor ons niet bindend,tenzij deze afspraken of toezeggingen door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3
Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting.Zij gelden voor levering franco begane grond aan een leveringsadres binnen Nederland,met dien verstande dat de ten tijde van de order bij ons geldende orderkosten in rekening gebracht worden,voor orders beneden het bedrag,dat ten tijde van de uitvoering van de order daarvoor door ons is vastgesteld.Informatie omtrent orderkosten wordt de afnemer op zijn verzoek verstrekt.

Artikel 4
Indien door enige overheidsmaatregel voor de aflevering van de door ons te leveren produkten kostprijsverhogende belastingen,heffingen of invoerrechten worden gewijzigd, zullen wij het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen,ook indien met de afnemer overeengekomen is,dat de prijs vast zal zijn,zonder dat dit kan leiden tot annulering van door de afnemer gegeven orders.

Artikel 5
Indien voor de aflevering van de door ons te leveren produkten een wijziging optreedt in de ter beurze te Amsterdam geldende koers van de geldsoort van het land,vanwaar wij de produkten betrekken,ten opzichte van de Nederlandse gulden,zullen wij het recht hebben deze afwijking door te berekenen,ook indien met de afnemer overeengekomen is, dat de prijs vast zal zijn,zonder dat dit kan leiden tot annulering van door de afnemer gegeven orders.Indien echter de prijsverhoging meer dan 5% is,heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn,tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Bij niet-tijdige af- levering ,anders dan door overmacht,is de koper gerechtigd schriftelijk ingebreke te stellen met inachtneming van een redelijke termijn.

Artikel 7
In gevallen van overmacht wordt de uitvoering van de bestelling opgeschort totdat de overmachtsituatie beeindigd is, tenzij een der partijen na 60 dagen na het zich voordoen van een dergelijke situatie,schriftelijk aan de andere partij bericht de bestelling,voor zover niet uitgevoerd,te annuleren.

Artikel 8
Onder overmacht wordt verstaan:ziekte van personeel,bedrijfsstoornis,materiaalfouten,gebrek aan grondstoffen,niet leveren door derden om welke reden dan ook,transportmoeilijkheden,oproer,staking,uitsluiting,maatregelen voort- vloeiende uit mobilisatie,oorlogsdaden e.d.,ook indien deze evenementen zich voordoen bij de fabrikant bij wie onzerzijds een bestelling in verband met de ons opgegeven order is geplaatst.

Artikel 9
Betalingen dienen zonder korting of compensatie te geschieden te Soest,uiterlijk dertig dagen na faktuurdatum. Wij hebben echter het recht,te onzer beoordeling,tegen vooruitbetaling of onder rembours te leveren.

Artikel 10
Indien onze vordering op de vervaldag niet is voldaan,is de afnemer automatisch in verzuim en is,over hetgeen hij alsdan nog verschuldigd is,vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand.

Artikel 11
Alle kosten,te maken om tot incasso van het faktuurbedrag te geraken,zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk met een minium van 1% van het openstaande faktuurbedrag,komen ten laste van de nalatige afnemer.

Panasonic Duracell Energizer Industrial by Duracell Mag-lite Flashlights